top of page

ارزیابی خطر سایبری

اولین قدم شما در تعیین آنچه شما باید محافظت کنید

ارزیابی ریسک سایبری (شناسایی سایبری):

 • دارایی های شناسایی و اولویت بندی که در معرض خطر هستند و نیاز به دفاع دارند

 • یک استراتژی محافظت طولانی مدت

 • یک استراتژی تخفیف (تدوین برنامه دفاعی)

 • درک ارتباط بین امنیت اطلاعات ، تداوم تجارت ، عملیات IT و مدیریت ریسک عملیاتی

 • از ریسک عملیاتی ، تهدید ، آسیب پذیری ، تأثیر ، خدمات و دارایی های مربوط به آنها دانش کسب کنید

 • استراتژی هایی که شامل:

  • ایجاد یک تیم نبرد (آموزش کارکنان برای دفاع در صورت حمله)

  • مدیریت یک تیم نبرد

  • استقرار تیم نبرد در حین و بعد از یک حمله سایبری

</s></s>

bottom of page