top of page

خدمات Cyber365

تخصص ما را کشف کنید

ارزیابی خطر سایبری

مشخص کنید چه دارایی هایی آسیب پذیر هستند و سپس بهترین روش برای محافظت از آن دارایی ها را تعیین کنید

آماده سازی دفاعیات

writing on computer
Man Hands On Keyboard

سیاست ها و رویه های امنیت سایبری

سیاست های امنیت سایبری استانداردهای رفتاری را برای کارمندان شما تعیین می کند و به طور بالقوه برخی از آسیب پذیری های شما را برطرف می کند

الزامات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)

ارزیابی تأثیر حریم خصوصی

Business Partners at Work
Computers

الزامات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)

ارزیابی تأثیر حریم خصوصی

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

سخنران اصلی

یکی از کارشناسان سایبری ما را رزرو کنید

Public Speaker
bottom of page