خدمات Cyber365

تخصص ما را کشف کنید

ارزیابی خطر سایبری

مشخص کنید چه دارایی هایی آسیب پذیر هستند و سپس بهترین روش برای محافظت از آن دارایی ها را تعیین کنید

ایجاد ، مدیریت ، استقرار تیم های نبرد سایبری

آماده سازی دفاعیات

writing on computer

سخنران اصلی

یکی از کارشناسان سایبری ما را رزرو کنید

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

سیاست ها و رویه های امنیت سایبری

سیاست های امنیت سایبری استانداردهای رفتاری را برای کارمندان شما تعیین می کند و به طور بالقوه برخی از آسیب پذیری های شما را برطرف می کند

الزامات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)

ارزیابی تأثیر حریم خصوصی

Business Partners at Work