top of page

آموزش ارزیابی خطر سایبری

با انجام ارزیابی ریسک خود ، دارایی های حیاتی خود را شناسایی و محافظت کنید

چه کسی باید دوره را انجام دهد؟

  • افرادی که می خواهند بتوانند خود را در ارزیابی ریسک خانه انجام دهند

  • C-Suite ، متخصصین امنیتی ، برنامه ریزان تداوم تجارت ، پرسنل انطباق ، مدیران ریسک و دیگران

  • پرسنل برای برآوردن نیازهای PCI-DSS نیاز به ارزیابی رسمی خطر دارند

  • تکنسین های فناوری اطلاعات که می خواهند دانش خود را در مورد امنیت سایبری افزایش دهند

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page